تا برای آنچه می خواهید معیار و استاندارد تعیین نکنید، عملا هیچ چیز را مشخص نکرده اید.

هدفگذاری کنید

“مدیران خوب به شدت نتیجه گرا هستند”

اما…برای رسیدن به یک نتیجه یا هدف باید اول آن را مشخص کرد. اگر برای نتایجی که برای شما مهم است معیاری مشخص نکنید، همانند آن است که بخواهید به هدفی که نمی بینید شلیک کنید. همچنین پاداش باید مبتنی بر عملکرد و نتیجه باشد بنابراین کارکنان شما باید دقیقا بدانند که از آنها چه انتظاری می رود و شما از آنها چه می خواهید.

شفاف سازی کنید

وقتی کارکنان درباره هدفی اطلاعات دقیق داشته باشند، آگاهانه یا به شکل ناخودآگاه عملکرد خود را به آن نزدیک می کنند. آنها باید مسیری را که شما می خواهید در آن باشند، فرصت و زمان انجام کارها و کیفیت مورد قبول را بدانند تا بتوانند خود را با انتظارات تطبیق دهند.

پیگیری کنید

بعد از تنظیم معیارهای عملکرد و شفاف سازی به طور منظم کارمندتان را بررسی کنید تا از اجرا شدن برنامه اطمینان حاصل کنید، چرا که با وجود این که کار را به او محول کرده اید اما هنوز هم در قبال آن کار مسئولیت دارید. هنگامی که کارمندان ببینند که کارفرما برای کار آنها استاندارد تعیین می کند و مرتب به برسی میزان پیشرفت آنها می پردازد، متوجه اهمیت کار خود شده و بهتر کار می کنند و در مسیر دلخواه شما می مانند.

خلاصه:

برای رسیدن به اهدافتان، باید آنها را مشخص کرده و کمی سازی کنید، چرا که آنچه قابل اندازه گیری باشد انجام می شود. سپس مسئول مربوطه را به طور کامل(فرصت، کیفیت و…) از آنچه می خواهید آگاه کنید و بعد به صورت مرتب از انجام آن اطمینان حاصل نمایید…