به عنوان يک مدير شماهم برند رفتاري خاص خود را داريد شيوه اي که با کارکنان خود رفتار ميکنيد جايگاه شما را به عنوان نوعي خاصي از يک کالا در ميان با ارزشترين مشتريان و کارکنان مشخص ميکند. ويژه گي هاي ذاتي شما تعداد زيادي از مشخصه هايتان را به مشتريان منتقل ميکند. وقتي که مردم تعهدات برند مديريتي شما را تجربه ميکنند و تصميم ميگيرند که به عنوان مشتري به شما وفادار باقي بمانند يا خير اينها لحظات واقعيست. شيوه اي که هر روز با کارکنان برخورد ميکنيد حتي در زمانهاي بي اهميت تعهدات برند را ايجاد ميکند و همچنين مشخص ميکند که چقدر مشتريان شما به شرکت و اداره ي شما وفادار هستند.
شيوه ي برخورد روزانه با کارکنان تعهدات برند شما را ايجاد ميکند.با فرض اينکه اساسا رفتار انساني مناسبي داريد، برند رفتار مديريتي شماميتواند انواعي از ويژگي ها را داشته باشد و جذاب هم باشد. فقط لازم است که تجربه ي احساسي که ميخواهيد کارکنان داشته باشند را ايجاد کنيد و در نتيجه اين تجربه را براي مشتريان هم فراهم کنيد.
عادات شخصي شما، بايد استانداردهاي با کيفيتي که از تيم انتظار داريد را نشان دهد.

اگر خواستار اداره اي سازمان يافته، مرتب و تميز هستيدمحل کار خود شما چقدر تميز است؟اگر خواستار اين هستيد که کارکنان شما به خوبي و درستي با مشتريان حرف بزنند، آيا نحوه صحبت کردن شما چنين استانداردي را برآورده ميکند؟ از دايره لغات مناسب براي اين کار استفاده ميکنيد؟ آيا کلماتي که استفاده ميکنيد لحن درست آداب معاشرت را نشان ميدهند؟ آيا به گونه اي لباس ميپوشيد که از کارمنداني که با مشتريان سر و کار دارند انتظار داشته باشيد که مانند شما لباس بپوشند؟
آيا با کار کنان خود به شيوه اي برخورد ميکنيد که از آنها انتظار داريد با مشتريان همانگونه برخورد کنند؟
اگر خواهان يک خدمت بسيار خوب به مشتريان از جانب بخش خود هستيد بايد به گونه اي با کارمندان رفتار کنيد که گويي در حال ارائه خدمتي بسيار خوب به آنها هستيد. آيا تماس هاي تلفني و ايميل هاي کارمندانتان را سريع پاسخ ميدهيد؟آيا به قرارهايي که با آنها گذاشتيد احترام ميگذاريد؟آيا رازهاي آنها را پيش خود نگه ميداريد؟آيا وقوع اشتباهات ساده و نادر را به حداقل ميرسانيد؟
آيا شما با فرهنگ کلي شرکت تطابق داريد؟
شرکت هايي که مشتريان آنها خواستار تجربه هاي رسمي و جديد هستند توسط کارکناني که به شيوه اي رسمي و جديد رفتار ميکنند، بهترين خدمات را دريافت ميکنند. خود اين کارکنان هم بهترين خدمات را از مديراني با رفتار ظاهري رسمي تر دريافت ميکنند.